top of page

לעתים אדם חש אי נחת. מעמדו המקצועי, חייו המשפחתיים, דימויו העצמי ותחומים אחרים עשויים ליצור תחושה שמשהו מפריע לו. לעתים רבות אין מדובר בבעיה נפשית המחייבת טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי, אלא בעניין שמתאים לבירור פילוסופי.

 

תמונת עולמנו נוצרת ע"י מרכיבים שונים ובכללם מושגים. לדוגמה, מושגים כמו "אני", "הצלחה", "זוגיות", "צדק" וכיו"ב מהווים תכנים שמעצבים את האופן שבו אנו תופסים את העולם ונותנים לו פשר ומשמעות. אי נחת עלולה להיווצר כאשר ישנם פערים או קשיים במערכת המושגים שלנו ובהתאמה שלה לעולמנו.

 

יעוץ פילוסופי אישי הוא ניסיון לערוך בירור מקצועי של התכנים המושגיים המכוננים את תמונת עולמו של מקבל הייעוץ ואשר עלולים להיות מקור לאי נחת. במהלך הבירור אנו דנים במושגים אלה על מנת לאפשר לו להיות מודע לתכני מחשבתו ולאלטרנטיבות האפשריות להם. מטרתו של הייעוץ הפילוסופי היא לאפשר לאדם לנטרל את תחושת אי הנחת או לתת לה פשר ומשמעות שניתנים להכלה.

* יעוץ פילוסופי איננו טיפול נפשי אלא הוא שיחה פילוסופית ועל כן הוא אינו מיועד להוות תחליף לטיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי.

bottom of page