top of page

ליווי אישי למנהלים - סמנטיקה, סינטקס וקונטקסט.

 

מנהלים נמצאים במצבי קונפליקט כשגרה יומיומית. על המנהל להכיר את מצב הארגון, לבחון את המציאות שבתוכה הוא פועל, להחליט על השינויים הנדרשים, להוציא אותם לפועל ולערוך ביקורת על תוצאות הפעולה. אולם כל אחת מהפעולות הללו כפופה למערכת מושגית שונה ומסועפת שמתנה את החלטותיו ולעיתים מגבילה ומטעה אותו. ליווי אישי למנהלים מאפשר למנהל לחשוב מחדש על מרחב השפה האישית שלו ועל האופן שבו הוא מעצב את חייו המקצועיים. מושגים כמו "סיכון", "סתירה", "קניין", "טעות", "נורמה",  "פעולה", "סיבה", "הצלחה" ורבים אחרים, נבחנים במהלך הליווי האישי, וכך גם האפשרות הלוגית לנסח משפטים ביחס למציאות הארגונית. הליווי האישי נערך בדיסקרטיות כדי שהמנהל יוכל לבנות מחדש את כלי הניהול שלו, וגם, כתוצר נלווה, להעשיר את חייו האישיים (ראה: שוהם ק., "מקסם השווא של אתוס הפעולה החופשית", בתוך אביטל ד. (עורך), טעות מהי?, מכון BRM לטכנולוגיה וחברה, קיץ 2007, עמ' 26-30).

bottom of page