top of page

קריאה וכתיבה מדעית, אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב.

 

מטרת הקורס היא להקנות לתלמידי המכינה כלים ראשוניים בקריאה וכתיבה של מאמרים מדעיים. מאמרים מדעיים הם טקסטים שמלבד הייחוד התוכני שלהם הם בעלי מאפיינים ייעודיים המתאימים לעיסוק המדעי. הבנה של טקסטים אלה מחייבת, על כן, שליטה בתחום המדעי ולצדו יכולת להבחין בין נתונים למסקנות, בין מתודולוגיה ובין תיאוריה, בין השערת מחקר ובין דיון בתוצאותיו וכיו"ב מאפיינים של המאמר המדעי. הקורס נמשך לאורך שני הסמסטרים של השנה האקדמית. בסמסטר הראשון אנו עוסקים בעיקר בקריאה וניתוח של טקסטים ובסמסטר השני מתמקדים במיוחד בתהליך הכתיבה.

bottom of page