top of page

קודים אתיים אפקטיביים - כתיבה והטמעה.

 

קוד אתי אפקטיבי מאפשר לעובד ולתאגיד לחלוק ערכים יסודיים למען הצלחה משותפת. עובדים הם אנשים חושבים, לא ניתן "לגייס" אותם להשגת מטרות התאגיד. לכן, אין די בתמריצים במישור הניהולי כדי להגשים את מטרות התאגיד אלא יש לגבש תפיסת עולם באמצעות דיון אותנטי במשמעויות הערכיות של השותפות הזאת. יתרה מזאת, תאגידים המכירים בכך שהם פועלים בתוך חברה אנושית רחבה ורבת משתתפים רואים בקוד האתי שלהם הזדמנות ולא קושי. הקוד האתי הוא המקום בו התאגיד מכיר בתלות ההדדית המתקיימת בינו ובין לקוחותיו, ספקיו ושאר הגורמים המשפיעים על פעילותו ועשויים לתרום למימוש הצלחתו. קוד אתי אפקטיבי הוא פיתוח של שפה תאגידית חדשה שאינה מתמצת במונחי עלות מול תועלת אלא פותחת מרחב מושגי עשיר לעולם שבו הצלחת התאגיד מקבלת משמעות חדשה (ראה: שוהם ק., "יחימוביץ דווקא מבינה בשוק חופשי", דהמרקר, 14.11.07).

bottom of page