top of page

מבוא לפילוסופיה של המדע, בית הספר לפסיכולוגיה, הבינתחומי הרצליה.

 

בקורס נעסוק בשאלות יסוד בפילוסופיה של המדע. ננסה להבין את הפעילות המדעית על ידי דיון בסוגיות יסודיות כמו הבחנה בין ממשות ותופעה, רציונליות המדע, מתודה והסבר במדע, בעיית התיחום וההבחנה בין תיאוריות מדעיות ותיאוריות שאינן מדעיות והיחס שבין מדע, מוסר וחברה. נדון בסוגיות אלה באמצעות עיון בכתביהם ובגישותיהם של הוגים מרכזיים בהיסטוריה של הפילוסופיה המערבית, החל מחוקרי הטבע היוונים הקדם-סוקרטיים וכלה בפילוסופים של המדע מהמאה ה-20.

bottom of page