top of page

מבוא לא סטנדרטי לפילוסופיה של הניהול.

 

 אם נשאל מנהלים של תאגידים הנסחרים בבורסה לניירות ערך "מהי מטרת התאגיד?" יענו לנו רובם שמטרתו היא "השאת ערך לבעלי המניות". תשובה זו תואמת את המודל הניהולי שנהוג לכנותו "המודל הקלאסי". ההרצאה "מבוא לא סטנדרטי לפילוסופיה של הניהול" מציגה ארבעה מודלים של ניהול ובכללם המודל הקלאסי. אנו נדבר על "מודל בעלי השליטה", ננתח את היסודות של "המודל הקלאסי", נציג את "המודל המשתף" כאלטרנטיבה ניהולית בעלת חוזקות, ונדון במודל בעלי-עניין (stakeholders) כמודל בעל גמישות ניהולית וחיבור רב ממדי לסביבה העסקית. ההרצאה תלווה בדוגמאות ונתונים והיא מיועדת בעיקר למנהלים בדרג גבוה.

bottom of page